قانون ارتقاء سلامت اداری ابلاغ ماده 26
قانون ارتقاء سلامت اداری ابلاغ ماده 24
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول (در شرف تاسیس)
منطقه 10 عمليات انتقال گاز
مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها، کارایی هر سازمان را ارتقا می دهد. 
مشارکت کارکنان در سیستم نظام پیشنهادها و ارائه ی پیشنهادها مرتبط با رسالت منطقه باعث رشد و تعالی و خلاقیت هر یک از کارکنان شده و به دنبال آن کارایی سازمان نیز افزایش پیدا می کند.
1395/5/5 سه شنبه
....
اجرای بیش از 85 درصد ازتعمیرات خط لوله دوم سراسری انتقال گاز  
عملیات تعویض پوشش خط لوله دوم سراسری انتقال گازبا بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام است.
1395/4/29 سه شنبه
....
درمنطقه ده عملیات انتقال گاز:ضخامت سنجی 10هزارنقطه ازخطوط لوله های انتقال گاز 
منطقه ده عملیات انتقال گازدرسه ماهه گذشته امسال قریب به ده هزارنقطه ازمجموعه لوله ومخازن تاسیسات تقویت فشارگاز را ضخامت سنجی کرده است.
1395/4/9 چهارشنبه
....
بيشتر


Powered By Sigma ITID.