سال 1397، حمایت از کالای ایرانی
چهارشنبه 4 مهر 1397   05:46:56
مناقصه - مزایده
1397/6/12 دوشنبه08:15
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه خدمات تهیه، طبخ، تـوزیـع ،سرو و بسته بندی غـذای کـارکنان منطقه ده عـملیات انتـ
1397/4/19 سه‌شنبه09:20
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی در مجاورت خط هشتم و در کیلومتر 000+18 خط چهارم
1397/3/29 سه‌شنبه09:13
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی در مجاورت خط هشتم و در کیلومتر 000+18 خط چهارم
1397/2/25 سه‌شنبه07:49
شرکت انتقال گاز ایران - منطقه ده عملیات انتقال گاز- درنظردارد نسبت به فروش 98 قلم کالای اسقاطی و 23 قلم کالای مستعمل موجود در مرکز بهره برداری
1396/10/18 دوشنبه11:54
شرکت انتقال گاز ایران -منطقه ده عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه خدمات نگهبانی و حراست از اموال ، اماکن ، تجهیزات و تأسیسات منطقه ده عملیات انتقا
1396/10/12 سه‌شنبه08:43
شرکت انتقال گاز ایران -منطقه ده عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه خدمات عمومی پشتیبانی/خدمات عملیات خطوط لوله/خدمات تأسیسات تقویت فشار گاز منطقه د
1396/10/4 دوشنبه16:26
شرکت انتقال گاز ایران -منطقه ده عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه خدمات تهیه و تامین 92 دستگاه انواع خودروهای سبک استیجاری با راننده در اختیار منط
1396/9/26 يكشنبه07:58
منطقه ده عملیات انتقال گاز - شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تهیه، طبخ، تـوزیـع، سرو و بسته بندی غـذای کـارکنان منطقه ده عملیات انتقال گازدر تأسی
1396/8/14 يكشنبه15:53
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه احداث مسیر ورودی به ایستگاه تقویت فشار گاز آبپخش را پس از طی فرایند ارزیابی کیفی
1396/8/4 پنجشنبه12:28
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خدمات تهیه، تامین، طبخ و تـوزیـع غـذای کـارکنان منطقه ده عـملیات انتـقال گـاز در تأسی
1396/7/29 شنبه08:05
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خدمات نشت یابی از خطوط لوله انتقال گاز با دستگاه نشت یاب در محدوده منطقه ده عملیات انتق
1396/6/19 يكشنبه13:12
منطقه ده عملیات انتقال گاز - شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تهیه، طبخ، تـوزیـع ،سرو و بسته بندی غـذای کـارکنان منطقه ده عـملیات انتـقال گـاز د
1396/4/28 چهارشنبه10:16
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد پروژه ترمیم وبازسازی دیوار حائل در کیلومتر 59 خط لوله ششم سراسری در محدوده منطقه ده عم
1396/3/17 چهارشنبه15:41
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد پروژه ترمیم واجرای دیوار حائل در کیلومتر 800+1خط سوم سراسری در محدوده منطقه ده عملیا
1396/1/23 چهارشنبه11:25
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تهیه ، تأمین ، اصلاح و اجرای سیستم اتصال به زمین اتاق های مخابرات شیر بین راهی و کان
1395/10/23 پنجشنبه07:52
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خدمات نگهبانی و حراست از اموال ، اماکن ، تجهیزات و تأسیسات منطقه ده عملیات انتقال گاز ر
1395/9/29 دوشنبه14:36
موضوع تجدید مناقصه: خدمات تهیه و تأمین 99 دستگاه خودرو سبک و سنگین استیجاری با راننده در اختیار منطقه ده عملیات انتقال گاز
1395/9/22 دوشنبه15:41
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خدمات تهیه و تامین 99 دستگاه خودرو سبک و سنگین استیجاری با راننده در اختیار منطقه ده عم
1395/8/20 پنجشنبه11:49
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خدمات تهیه و تامین 99 دستگاه خودرو سبک و سنگین استیجاری با راننده در اختیار منطقه ده عم
1395/8/6 پنجشنبه10:27
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خدمات نگهبانی و حراست از اموال ، اماکن ، تجهیزات و تأسیسات منطقه ده عملیات انتقال گاز را پس از طی فرایند ارزیابی کیفی و تایید صلاحیت مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید که در صورت تمایل به شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن توضیحات  به شرح ذیل ، نسبت به اعلام آمادگی و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
12>>>


مجری سایت : شرکت سیگما